2
1
2

Legal Disclaimer

WH Invest ApS har udarbejdet denne hjemmeside med henblik på, at informere om WH Invest ApS og WH Invest ApS tjenesteydelser.

WH Invest ApS bestræber sig på at holde hjemmesiden fri for elementer, som kan overføres til, generelle eller beskadige brugerens computer eller derpå lagrede data, m.v., men WH Invest ApS kan ikke udelukke, at dette kan forekomme, og WH Invest ApS påtager sig intet ansvar herfor. Det betyder, at WH Invest ApS ikke kan gøres erstatningsansvarlig for tab som følge heraf.

OPLYSNINGER

Ved oplysninger forstås enhver information som forefindes på www.whinvest.dk. Oplysninger på hjemmesiden skal udelukkende anses som værende generel information om WH Invest ApS og WH Invest ApS tjenesteydelser. Oplysningerne er således en generel service og orientering til kvalificerede investorer og disses rådgivere, og skal ikke anses som værende af rådgivningsmæssig karakter. Oplysningerne kan ikke erstatte konkret investeringsrådgivning og/eller generel rådgivning fra WH Invest ApS. WH Invest ApS opfordrer enhver, der måtte have interesse i de af WH Invest ApS nævnte tjenesteydelser til at kontakte WH Invest ApS med henblik på individuel rådgivning.

Oplysningerne kan ikke påberåbes som grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf) af værdipapirer, og WH Invest ApS påtager sig ikke noget ansvar for beslutninger eller dispositioner, der træffes eller foretages på baggrund af oplysningerne. Det vil sige, at WH Invest ApS ikke kan gøres erstatningsansvarlig for tab som følge heraf.

WH Invest ApS er investeringsrådgiver for WH Index A/S, hvorfor WH Invest ApS har interesse i at der foretages investeringer i WH Index A/S.

Oplysningerne på nærværende hjemmeside udgør eller indeholder ikke en opfordring til at gøre tilbud til køb eller salg, et tilbud til køb eller salg, eller opfordring til at beholde allerede erhvervede værdipapirer.

WH Invest ApS bestræber sig på, at oplysningerne er så korrekte, fyldestgørende, tilgængelige og opdaterede som muligt, men WH Invest ApS påtager sig intet ansvar herfor. Det vil sige, at WH Invest ApS ikke kan gøres erstatningsansvarlig for tab som følge heraf.

Oplysninger, som hidrører fra WH Invest ApS som primær kilde, herunder bl.a. erklæringer, holdninger, data, forudsætninger, og lignende, er kun gældende på det tidspunkt, hvor de er fremsat. Al information kan blive ændret uden varsel, herunder bl.a. såfremt WH Invest ApS bliver bekendt med, at oplysningerne er fejlbehæftede. WH Invest ApS påtager sig intet ansvar for, at informationen ikke er fejlbehæftet, m.v. Det betyder, at WH Invest ApS ikke kan gøres erstatningsansvarlig for tab som følge heraf.

LINKS

Links og lignende til andre kilder og hjemmesider er alene etableret til brugerens orientering. WH Invest ApS indestår ikke for rigtigheden af information, som hidrører fra tredjemand/andre kilder, herunder ej heller information, der kan opnås adgang til via link fra denne hjemmeside, eller som er udtrykkeligt nævnt i WH Invest ApS egne oplysninger, eller som WH Invest ApS måtte henvise til i oplysningerne.

ANDET

Distribution af oplysninger kan i visse lande være underlagt særlige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse heraf, er forpligtede til selv at undersøge og iagttage sådanne restriktioner.

Yderligere information om WH Invest ApS og WH Invest ApS tjenesteydelser kan findes på nærværende hjemmeside, ved henvendelse til WH Invest ApS samt i WH Invest ApS offentliggjorte årsrapporter. mv.

Alle rettigheder til de af WH Invest ApS udarbejdede tilgængelige data samt de til hjemmesiden tilknyttede ophavsretlige rettigheder tilhører WH Invest ApS, og enhver form for erhvervsmæssig videredistribution eller gengivelse er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Hjemmesiden og brug af den er underlagt dansk lovgivning, med undtagelse af lovregler, der medfører et andet lovvalg end dansk eller andet værneting end dansk. Eventuelle tvister, som udspringer af dens indhold, skal behandles ved dansk domstol.